Aronia prunifolia( Chokeberry )
Autumn 2004
Somerset County, NJ
Photo H. Ling

Aronia prunifolia( Chokeberry )